به یاد استاد لطفی

کنسرت بانو مرضیه

قمرالملوک وزیری قسمت چهار

سه تار استاد عبادی

قمرالملوک وزیری قسمت سوم

قمرالملوک وزیری قسمت دوم